Xem tất cả 64 kết quả

N Series - 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Panasonic N9SKH-8

6.840.000 

N Series - 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Panasonic N12SKH-8

8.840.000 

N Series - 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Panasonic N18TKH-8

14.540.000 

N Series - 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Panasonic N24TKH-8

20.640.000 

PU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic PU9TKH-8

8.890.000 
2018

PU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic PU9UKH-8

8.740.000 

PU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic PU12TKH-8

10.790.000 
2018

PU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic PU12UKH-8

10.640.000 

PU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic PU18TKH-8

17.140.000 

PU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic PU24TKH-8

23.390.000 

U Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic U9TKH-8

9.340.000 

U Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic U12TKH-8

11.490.000 

U Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic U18TKH-8

18.340.000 

U Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic U24TKH-8

24.690.000 

VU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic VU9SKH-8

14.500.000  13.550.000 

VU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic VU12SKH-8

14.500.000  13.450.000 

VU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic VU18SKH-8

26.600.000  24.750.000 
2018

YZ Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic YZ9UKH-8

10.590.000 
2018

YZ Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic YZ12UKH-8

12.840.000 

Z Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic Z9TKH-8

11.740.000 

Z Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic Z12TKH-8

14.590.000 

Z Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic Z18TKH-8

22.590.000 

Z Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic Z24TKH-8

30.490.000 
2018

YZ Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic YZ18UKH-8

19.840.000 

Điều hòa Panasonic tủ đứng

Điều hòa Panasonic C18FFH

19.890.000 

Điều hòa Panasonic tủ đứng

Điều hòa Panasonic C28FFH

27.990.000 

Điều hòa Panasonic tủ đứng

Điều hòa Panasonic C45FFH

37.350.000 

Điều hòa Panasonic tủ đứng

Điều hòa Panasonic E28NFQ

34.090.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic PC18DB4H

18.890.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic PC24DB4H

22.190.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic D28DB4H5

27.890.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic D34DB4H5

32.490.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic D43DB4H5

34.390.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic D50DB4H5

39.290.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic T19KB4H52

27.190.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic S-18PU1H5

21.040.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic S-22PU1H5

23.290.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic S-25PU1H5

25.090.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic S-28PU1H5

29.390.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic S-30PU1H5

31.290.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic S-40PU1H5

33.040.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic S-45PU1H5

34.840.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic S-50PU1H5

39.440.000 

Điều hòa Panasonic âm trần

Điều hòa Panasonic T43KB4H52

46.790.000 

N Series - 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Panasonic N9UKH-8

N Series - 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Panasonic N12UKH-8

N Series - 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Panasonic N18UKH-8

N Series - 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Panasonic N24UKH-8

PU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic PU18UKH-8

PU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic PU24UKH-8

U Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XU9UKH-8

U Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XU12UKH-8

U Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XU18UKH-8

U Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic XU24UKH-8

VU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic VU9UKH-8

17.550.000  16.350.000 

VU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic VU12UKH-8

17.550.000  16.350.000 

VU Series - 1 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic VU18UKH-8

Hết hàng

YZ Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic YZ9SKH-8

Hết hàng

YZ Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic YZ12SKH-8

Hết hàng

YZ Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic YZ18SKH-8

Z Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic Z9UKH-8

Z Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic Z12UKH-8

Z Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic Z18UKH-8

Z Series - 2 chiều Inverter

Điều hòa Panasonic Z24UKH-8

0376.188.993